Assortment

10 fresh barn eggs, grade A
Frische Eier aus Bodenhaltung, Güteklasse A
10 fresh free-range eggs, quality class A
Frische Eier aus Freilandhaltung, Güteklasse A
10 fresh free-range eggs, quality class A
Frische Eier aus Freilandhaltung, Güteklasse A
Eggs
Frische Eier aus Bodenhaltung, Güteklasse A